Γλωσσάρι Αγγλικών Όρων

a priori probability

πιθανότητα εκ των προτέρων

A* Search

αλγόριθμοι αναζήτησης Α*

abductive reasoning

απαγωγική συλλογιστική

abstract plan

αφηρημένο πλάνο

accretive associative memory

προσαυξητική μνήμη συσχέτισης

acquisitional efficiency

αποδοτικότητα απόκτησης

action

ενέργεια

action schemas

σχήματα ενεργειών

activation function

συνάρτηση ενεργοποίησης

active

ενεργός

active database

ενεργή βάση δεδομένων

active rule

ενεργός κανόνας

active troubleshooting

ενεργητική διάγνωση

adaptivity

προσαρμοστικότητα

add list

λίστα προσθηκών

admissibility criterion

κριτήριο αποδοχής

admissible

αποδεκτός

adversary game

ανταγωνιστικό παίγνιο

agent

πράκτορας

agglomerative algorithm

αλγόριθμος συγχώνευσης

AI

τεχνητή νοημοσύνη

AKO link

δεσμός AKO

algorithm

αλγόριθμος

Alpha-Beta algorithm

αλγόριθμος άλφα-βήτα

Alpha-Beta search

αναζήτηση άλφα-βήτα

ambiguity

πολυσημαντικότητα

analogical reasoning

συλλογιστική με αναλογίες

AND tree

δένδρο ΚΑΙ

AND/OR tree

δένδρο ΚΑΙ / Ή

arc consistency

συνέπεια τόξου

artificial agent

τεχνητός πράκτορας

artificial intelligence

τεχνητή νοημοσύνη

artificial neuron

τεχνητός νευρώνας

association rules

κανόνες συσχέτισης

associative memory

μνήμη συσχέτισης

atomic formula

ατομικός τύπος

atoms

άτομα

attribute selection

επιλογή χαρακτηριστικών

attributes

χαρακτηριστικά

auctions protocols

πρωτόκολλα πλειστηριασμού

auto-associative memories

αυτοσυσχετιζόμενες μνήμες

automated synopsis

αυτόματη περίληψη

automatic translation

αυτόματη μετάφραση

autonomy

αυτονομία

average reward model

μοντέλο μέσης ανταμοιβής

axon

άξονας

 

back propagation ανάστροφη μετάδοση
backtracking οπισθοδρόμηση
backtracking points σημεία οπισθοδρόμησης
backward chaining ανάστροφη ακολουθία εκτέλεσης
backward pass ανάστροφο πέρασμα
basic probability assignment βασική κατανομή πιθανότητας
batch learning μάθηση δέσμης
Bayes’ rule νόμος του Bayes
Bayesian learning μάθηση κατά Bayes
Bayesian probability networks δίκτυο πιθανοτήτων Bayes
Beam Search ακτινωτή αναζήτηση
belief πεποίθηση
benevolence αγαθή προαίρεση
Best-First Search αναζήτηση πρώτα στο καλύτερο
bidirectional associative memories μνήμη συσχέτισης διπλής κατεύθυνσης
Bidirectional Search αναζήτηση διπλής κατεύθυνσης
binary constraint δυαδικός περιορισμός
blackboard μαυροπίνακας
blackboard architecture αρχιτεκτονική μαυροπίνακα
blackboard systems συστήματα μαυροπίνακα
Blind Search τυφλή αναζήτηση
Branch and Bound Search αναζήτηση με επέκταση και οριοθέτηση
branching factor παράγοντας διακλάδωσης
Breadth First Search αναζήτηση πρώτα σε

 

 

candidate elimination

απαλοιφή υποψηφίων

canonical form

κανονική μορφή

canonical formation rules

κανόνες ορθής διαμόρφωσης

card sorting

ταξινόμηση καρτών

case adaptation

προσαρμογή περιπτώσεων

case indexing

δεικτοδότηση περιπτώσεων

case learning

εκμάθηση περιπτώσεων

case library

βιβλιοθήκη περιπτώσεων

case retrieval

ανάκληση περιπτώσεων

case verification

επαλήθευση περιπτώσεων

case-based

βασισμένο σε περιπτώσεις

case-based learning

μάθηση κατά περίπτωση

case-based planning

σχεδιασμός βασισμένος σε παραδείγματα

case-based reasoning

συλλογιστική βασισμένη σε περιπτώσεις

causal link

αιτιολογικές συνδέσεις

causal model

αιτιοκρατικό μοντέλο

cendroid defuzzification method

μέθοδος αποσαφήνισης cendroid

certainty factors

συντελεστές βεβαιότητας

chaining

ακολουθία εκτέλεσης κανόνων

chromosome

χρωμόσωμα

chronological backtracking

χρονική οπισθοδρόμηση

circumscription

μέθοδος περιγράμματος

class

κλάση

class extension

επέκταση κλάσης

classical negation

κλασική άρνηση

classification

ταξινόμηση

classification rules

κανόνες ταξινόμησης

classification trees

δένδρο ταξινόμησης

clausal form

προτασιακή μορφή

closed formula

κλειστός τύπος

closed set

κλειστό σύνολο

closed world

κλειστός κόσμος

closed world assumption

υπόθεση κλειστού κόσμού

CLP

λογικός προγραμματισμός με περιορισμούς

clustering

ομαδοποίηση

clusters

ομάδες

coarse grain

αδρή υφή

cognitive science

γνωσιολογική επιστήμη

combinatorial explosion

συνδυαστική έκρηξη

commitment

δέσμευση

common sense

κοινή λογική

communication protocol

πρωτόκολλο επικοινωνίας

competition

ανταγωνισμός

competitive neural networks

νευρωνικά δίκτυα με ανταγωνισμό

compiled knowledge

αυτοματοποιημένη γνώση

complementary pairs

συμπληρωματικά ζεύγη

complete

πλήρης

complete plan

πλήρες πλάνο

completeness

πληρότητα

computational intelligence

υπολογιστική νοημοσύνη

Computational Tree Logic

Λογική Υπολογιστικού Δένδρου

concept

έννοια

concept learning

μάθηση εννοιών

concept type

τύπος έννοιας

conceptual dependency

εννοιολογική εξάρτηση

conceptual dependency graph

γράφος εννοιολογικής εξάρτησης

conceptual dependency relationships

σχέσεις εννοιολογικής εξάρτησης

conceptual graphs

εννοιολογικός γράφος

conceptual relation

εννοιολογικές σχέσεις

conditional effects

αποτελέσματα υπό προϋπόθεση

conditional probability

πιθανότητα υπό συνθήκη

confidence

εμπιστοσύνη

configuration

διαμόρφωση

conflict

σύγκρουση κανόνων

conflict resolution

επίλυση συγκρούσεων

conflict set

σύνολο σύγκρουσης

conflicting literals

αντικρουόμενα λεκτικά

conjunctive model of classification

συζευκτικό μοντέλο ταξινόμησης

conjunctive normal form

συζευκτική κανονική μορφή

connectionist approach

συνδετική προσέγγιση

connectives

συνδετικά

consistency check

έλεγχος συνέπειας

consistency check algorithms

αλγόριθμος ελέγχου συνέπειας

constraint

περιορισμός

constraint graph

γράφος περιορισμών

Constraint Logic Programming

λογικός προγραμματισμός με περιορισμούς

constraint programming

προγραμματισμός με περιορισμούς

constraint propagation

διάδοση περιορισμών

constraint satisfaction

ικανοποίηση περιορισμών

constraint satisfaction problems

προβλήματα ικανοποίησης περιορισμών

constraint solving problems

προβλήματα επίλυσης περιορισμών

content addressability

δυνατότητα ανάκλησης περιεχομένου

context

συμφραζόμενα

context tree

δένδρο εννοιών (EMYCIN)

contracting net protocol

συντονισμός πρακτόρων με σύναψη συμβολαίων

control

έλεγχος

convention

σύμβαση

cooperation

συνεργασία

crisp value

σαφής τιμή

critical point

κρίσιμο σημείο

criticality value

τιμή σημαντικότητας

critics

κανόνες προσαρμογής περιπτώσεων

crossover

διασταύρωση

crossover mask

μάσκα διασταύρωσης

 

data abstraction γενίκευση δεδομένων
data driven αναζήτηση οδηγούμενη από δεδομένα
data mining εξόρυξη σε δεδομένα
data mining incremental εξόρυξη σε δεδομένα σταδιακή
data space χώρος δεδομένων
data warehouse συστήματα αποθήκευσης δεδομένων
deafisible inference αναιρέσιμη εξαγωγή συμπερασμάτων
decidable logic καταληκτική λογική
deduction system σύστημα εξαγωγής συμπερασμάτων
deductive reasoning συνεπαγωγική συλλογιστική
deep knowledge βαθιά γνώση
default reasoning συλλογιστική εύλογων υποθέσεων
defeasible logic αναιρέσιμη λογική
defeasible rules αναιρέσιμοι κανόνες
defeasible theory αναιρέσιμη θεωρία
defeaters αναιρετές
definite clause grammars γραμματικές οριστικών προτάσεων
definite inference οριστική απόδειξη
defuzzification αποσαφήνιση
degree of consistency βαθμός συνέπειας
degree of truth βαθμός αληθείας
delete list λίστα διαγραφών
deliberative agent πράκτορας με εσωτερική κατάσταση
Delta rule κανόνας Δέλτα
demons δαίμονας
demotion υποβιβασμός
dendrite δενδρίτης
Depth-First Search αναζήτηση πρώτα σε βάθος
design σχεδίαση
design stance σχεδιαστική προσέγγιση
detach διαχωρισμός
deterministic effects ντετερμινιστικά αποτελέσματα
diagnosis διάγνωση
discrepancy ασυμφωνία τιμών
discrete Hopfield model διακριτό μοντέλο Hopfield
discretization διακριτοποίηση
disjunctive normal form διαζευκτική κανονική μορφή
distributed artificial intelligence κατανεμημένη τεχνητή νοημοσύνη
distributed data mining κατανεμημένη εξόρυξη σε δεδομένα
distributed memory κατανεμημένη μνήμη
distributed multi-agent planning κατανεμημένος πολυπρακτορικός σχεδιασμός
divisive algorithm αλγόριθμος διαίρεσης
domain expert ειδικός του τομέα
dynamic programming δυναμικός προγραμματισμός
eager learning έγκαιρη μάθηση
edge detection εντοπισμός ακμών
effectors εξαρτήματα δράσης
elementary perceptron στοιχειώδες perceptron
encapsulation εγκλεισμός (αντικειμένου)
energy function συνάρτηση ενέργειας
Enforced Hill-Climbing Search αναζήτηση με εξαναγκασμένη αναρρίχηση λόφου
entropy of information εντροπία πληροφορίας
episode mining algorithms εξόρυξη επεισοδίων
episodical knowledge επεισοδιακή γνώση
epochs εποχές
equivalence ισοδυναμία
equivalence rules κανόνες ισοδυναμίας
erasure διαγραφή
error driven learning μάθηση καθοδηγούμενη από το σφάλμα
Euclidian distance Ευκλείδεια απόσταση
evaluation αποτίμηση
evaluation function συνάρτηση αξιολόγησης
event-driven rule ενεργός κανόνας
evoking strength δύναμη πρόκλησης
exhaustive search εξαντλητική αναζήτηση
existential graphs υπαρξιακοί γράφοι
existential quantifier υπαρξιακός ποσοδείκτης
exoneration αθώωση
expert system έμπειρο σύστημα
expert system shell κέλυφος έμπειρου συστήματος
explicit knowledge ρητή γνώση
extension principle αρχή της επέκτασης
feedback ανάδραση, ανατροφοδότηση
feedforward πρόσθια τροφοδότηση
filtering algorithm αλγόριθμος διήθησης τιμών
final state τελική κατάσταση
fine grain λεπτή υφή
first fail principle αρχή συντομότερης αποτυχίας
first order predicate logic κατηγορηματική λογική πρώτης τάξης
fitness function συνάρτηση καταλληλότητας
forward chaining ορθή ακολουθία εκτέλεσης
forward checking προοπτικός έλεγχος
frame axioms αξιώματα του πλαισίου
frame of discernment πλαίσιο διάκρισης
frame problem πρόβλημα πλαισίου
frames πλαίσια
full look ahead πλήρης έγκαιρη εξέταση
functional dependency λειτουργική εξάρτηση
functional term συναρτησιακός όρος
fuzzification μετατροπή μεγέθους σε ασαφές
fuzziness ασάφεια
fuzzy complement συμπληρωματικό ασαφούς συνόλου
fuzzy composition σύνθεση ασαφών σχέσεων
fuzzy linguistic description ασαφής λεκτική περιγραφή
fuzzy linguistic variable ασαφής λεκτική μεταβλητή
fuzzy logic ασαφής λογική
fuzzy numbers ασαφείς αριθμοί
fuzzy reasoning ασαφής συλλογιστική
fuzzy relations ασαφείς σχέσεις
fuzzy rule ασαφής κανόνας
fuzzy set ασαφή σύνολα
fuzzy set theory θεωρία ασαφών συνόλων
fuzzy variable ασαφής μεταβλητή
game tree δένδρο παιγνίου
gene γονίδιο
general problem solver γενικός επιλυτής προβλημάτων
generalization rule κανόνας γενίκευσης
generalized modus ponens γενικευμένος τρόπος του θέτειν
generalized modus tollens γενικευμένος τρόπος του αναιρείν
generate and test παραγωγή και δοκιμή
generation gap χάσμα γενεών
genetic algorithms γενετικοί αλγόριθμοι
genetic programming γενετικός προγραμματισμός
genotype γονότυπος
goal driven αναζήτηση οδηγούμενη από στόχους
goals of attainment στόχοι επίτευξης
graded learning βαθμολογημένη μάθηση
gradient descent επικλινής καθόδος
gradient descent optimization βελτιστοποίηση επικλινούς καθόδου
graph expansion επέκταση γράφου
graph-based planning σχεδιασμός βασισμένος σε γράφους
grid πλέγμα
grip λαβή
ground term βασικός όρος
guided-probe approach προσέγγιση καθοδηγούμενων δοκιμών

 

Hebbian rule κανόνας Hebb
hetero-associative memories ετεροσυσχετιζόμενες μνήμες
heuristic ευριστικός μηχανισμός
heuristic classification ευριστική κατηγοριοποίηση
heuristic function ευριστική συνάρτηση
heuristic match ευριστική ταυτοποίηση
heuristic search αναζήτηση ευριστική
heuristic search ευριστική αναζήτηση
heuristic value ευριστική τιμή
hidden layer κρυφά επίπεδα
hidden layers κρυφά επίπεδα
hierarchical planning ιεραρχικός σχεδιασμός
Hierarchical Task Networks ιεραρχικά δίκτυα διεργασιών
hierarchy concept type ιεραρχία τύπων εννοιών
hierarchy relation type ιεραρχία τύπων σχέσεων
higher order constraint περιορισμός ανώτερης τάξης
Hill Climbing Search αναζήτηση αναρρίχησης λόφων
horizon effect φαινόμενο ορίζοντα
Horn clauses προτάσεις Horn
humanoid robots ανθρωποειδή ρομπότ
hybrid agent υβριδικός πράκτορας
hypotheses discrimination διάκριση υποθέσεων
hypothesis space χώρος υποθέσεων
hypothesize and test δημιουργία και έλεγχος υποθέσεων
if-needed demon προσκόλληση διαδικασιών
implication συνεπαγωγή
imprecise data ανακριβή δεδομένα
incomplete μη-πλήρης
incomplete data ελλιπή δεδομένα
inconsistency effects ασυνεπή αποτελέσματα
inconsistency support ασύμβατη υποστήριξη
incremental learning επαυξητική μάθηση
indivisible action αδιαίρετη ενέργεια
induction επαγωγή
inductive learning επαγωγική μάθηση
inductive learning hypothesis υπόθεση επαγωγικής μάθησης
inductive logic programming επαγωγικός λογικός προγραμματισμός
inductive reasoning επαγωγική συλλογιστική
inference εξαγωγή συμπερασμάτων
inference engine μηχανή εξαγωγής συμπερασμάτων
inference mechanism μηχανισμός εξαγωγής συμπερασμάτων
inference rules κανόνες εξαγωγής συμπερασμάτων
inferential adequacy επάρκεια συνεπαγωγής
inferential efficiency αποδοτικότητα συνεπαγωγής
inferential inefficiency μη-αποδοτικότητα επαγωγής
information gain κέρδος πληροφορίας
information retrieval ανάκτηση πληροφοριών
information value theory θεωρία αξίας της πληροφορίας
informative patterns πρότυπα πληροφόρησης
inheritance κληρονομικότητα
initial state αρχική κατάσταση
input layer επίπεδο εισόδου
instance στιγμιότυπο
INSTANCE_OF link δεσμός INSTANCE_OF
instance-based learning μάθηση κατά περίπτωση
intelligent agent ευφυής πράκτορας
intention πρόθεση
intentional stance προθεσιαρχική προσέγγιση
interaction protocol πρωτόκολλο αλληλεπίδρασης
interference παρέμβαση
interoperability διαλειτουργικότητα
interpolative associative memories μνήμη συσχέτισης παρεμβολής
interpretation ερμηνεία
interpretation models ερμηνευτικά μοντέλα
interpreter διερμηνέας
inter-transactional association rules δια-συναλλακτικοί κανόνες συσχέτισης
intra-transactional association rules ενδο-συναλλακτικοί κανόνες συσχέτισης
ISA link δεσμός ISA
Iterative Deepening A* Search αναζήτηση Α* με επαναληπτική εκβάθυνση
Iterative Deepening Search αναζήτηση επαναληπτικής εκβάθυνσης
job-shop scheduling χρονοπρογραμματισμός καταστημάτων εργασιών
join συνένωση

 

K-consistency Κ-συνέπεια
K-means algorithm αλγόριθμος Κ-μέσων
knapsack problem πρόβλημα ταξιδιωτικού σάκου
k-nearest neighbors algorithm αλγόριθμος κ-πλησιέστερων γειτόνων
knowledge γνώση
knowledge acquisition απόκτηση γνώσης
knowledge base βάση γνώσης
knowledge based system σύστημα βασισμένο στη γνώση
knowledge capture σύλληψη γνώσης
knowledge elicitation εκμαίευση γνώσης
knowledge engineer μηχανικός γνώσης
knowledge engineering τεχνολογία γνώσης
knowledge extraction εξαγωγή γνώσης
knowledge management διαχείριση γνώσης
knowledge modeling μοντελοποίηση γνώσης
knowledge source πηγή γνώσης
knowledge system σύστημα βασισμένο στη γνώση
Kohonen networks δίκτυα Kohonen (νευρωνικά)
Kripke structure δομή Kripke
laddered grids βαθμωτά πλέγματα
lambda expressions εκφράσεις-λ
lateral excitation παράπλευρη διέγερση
lateral inhibition παράπλευρη καταστολή
layer στρώματα
lazy learning αναβλητική μάθηση
learning μάθηση
learning from examples μάθηση με παραδείγματα
learning from observation μάθηση από παρατήρηση
least commitment principle αρχή της ελάχιστης δέσμευσης
linear associator γραμμικός συσχετιστής
linear plan γραμμικό πλάνο
linear regression γραμμική παρεμβολή
linear resolution γραμμική ανάλυση
linear time logic γραμμική χρονική λογική
linearly separable problems γραμμικώς διαχωρίσιμα προβλήματα
literal λεκτικό
local minima τοπικά ελάχιστα
logic clause λογική πρόταση
logic contradiction λογική αντίφαση
logic semantics λογική σημασιολογία
logic substitution λογική αντικατάσταση
logical inadequacy λογική ανεπάρκεια
logical necessity λογική αναγκαιότητα
logical sufficiency λογική επάρκεια
logistic function λογιστική συνάρτηση
logistics εφοδιαστική

 

machine evolution μηχανική εξέλιξη
machine learning μηχανική μάθηση
machine vision μηχανική όραση
maintaining arc consistency διατήρηση συνέπεια τόξου
Manhattan distance απόσταση Manhattan
manifestation frequency συχνότητα εκδήλωσης συμπτώματος
manufacturing robots κατασκευαστικά ρομπότ
mathematical logic μαθηματική λογική
maximum defuzzification method μέθοδος αποσαφήνισης maximum
max-min composition σύνθεση max-min
max-product composition σύνθεση max-product
means-ends analysis ανάλυση μέσων και στόχων
mediator διαμεσολαβητής
membership function συνάρτηση συγγένειας
memory capacity χωρητικότητα μνήμης
message passing systems συστήματα ανταλλαγής μηνυμάτων
meta -control μετα- έλεγχος
meta -knowledge μετα- γνώση
meta -rule μετα- κανόνας
metadata μεταδεδομένα
mgu γενικότερος ενοποιητής
min conflicts heuristic ευριστικός μηχανισμός ελαχίστων συγκρούσεων
minimax algorithm αλγόριθμοι αναζήτησης ελαχίστου-μεγίστου
minimax search αναζήτηση ελαχίστου-μεγίστου
missing data ελλιπή δεδομένα
mobile robots μετακινούμενα ρομπότ
mobility κινητικότητα
modal logic λογική τροπική
model μοντέλο
model checking έλεγχος μοντέλων
model-based diagnosis διάγνωση βασισμένη σε μοντέλα
model-based reasoning συλλογιστική βασισμένη σε μοντέλα
module ενότητα
modus ponens τρόπος του θέτειν
modus tollens τρόπος του αναίρειν
morphological analysis μορφολογική ανάλυση
morphology derivational μορφολογία ετυμολογική
morphology inflectional μορφολογία κλίσεων
most general unifier γενικότερος ενοποιητής
multi-agent planning πολυπρακτορικός σχεδιασμός
multi-agent system πολυπρακτορικό σύστημα
multiple inheritance πολλαπλή κληρονομικότητα
multistage classification πολυβάθμια κατηγοριοποίηση
mutation μετάλλαξη
mutual exclusion relations σχέσεις αμοιβαίου αποκλεισμού
naive Bayes classifier απλός ταξινομητής Bayes
namespace χώρος ονομάτων
natural language φυσική γλώσσα
negation as failure άρνηση ως αποτυχία
negative context αρνητικό πλαίσιο (συμφραζόμενων)
negative preconditions αρνητικές προϋποθέσεις
negotiation διαπραγμάτευση
network paralysis παράλυση νευρωνικού δικτύου
neural network νευρωνικό δίκτυο
neuron νευρώνας
node consistency συνέπεια κόμβου
noise reduction μείωση θορύβου
non-determinism μη-αιτιοκρατία
non-monotonic modal logic μη μονότονη τροπική λογική
non-symbolic artificial intelligence μη συμβολική τεχνητή νοημοσύνη
null plan μηδενικό πλάνο
object αντικείμενο
object instances στιγμιότυπα αντικειμένου
object-oriented programming αντικειμενοστραφής προγραμματισμός
obligation υποχρέωση
occurs check έλεγχος εμφάνισης
OCR – Optical Character Recognition οπτική αναγνώριση χαρακτήρων
offsprings απόγονοι
omniscience παντογνωσία
ontology οντολογία
open world ανοιχτός κόσμος
opportunistic scheduling καιροσκοπικός χρονοπρογραμματισμός
optimal solution βέλτιστη λύση
optimization βελτιστοποίηση
OR tree δένδρο OR
order inconsistent plan πλάνο ασυνεπές ως προς τις διατάξεις
ordered game tree διατεταγμένο δένδρο
ordering constraint περιορισμοί διάταξης
output layer επίπεδα εξόδου
output layer επίπεδο εξόδου
overfitting υπερπροσαρμογή
overloading υπερφόρτωση
OWL classes κλάσεις OWL
OWL properties ιδιότητες OWL
OWL restriction περιορισμοί ιδιοτήτων OWL
parallel search παράλληλη αναζήτηση
parse tree δένδρο συντακτικής ανάλυσης
partial look ahead algorithm αλγόριθμος έγκαιρης μερικής εξέτασης
passive troubleshooting παθητική διάγνωση
path consistency algorithm αλγόριθμος συνέπειας μονοπατιού
pattern πρότυπα
pattern matching ταυτοποίηση
pattern of activity πρότυπα δραστηριότητας
phenotype φαινότυπο
phonemes φθόγγοι
physical stance φυσική προσέγγιση
pixel εικονοστοιχείο
plan πλάνο
plan solution λύση πλάνου
plan space χώρος πλάνων
planner σχεδιαστής
planning contingency σχεδιασμός πολλαπλών ενδεχομένων
planning graph γράφος σχεδιασμού
planning system σύστημα σχεδιασμού
polymorphism πολυμορφισμός
portals διαδικτυακές πύλες
positive context θετικό πλαίσιο συμφραζόμενων
powerset δυναμοσύνολο
pragmatic analysis πραγματολογική ανάλυση
precondition list λίστα προϋποθέσεων
predicate κατηγόρημα
predicate logic κατηγορηματική λογική
prediction πρόγνωση
predictive models μοντέλο πρόβλεψης
PrefixSpan algorithm αλγόριθμος PrefixSpan
prenex conjunctive normal form προσημασμένη συζευκτική κανονική μορφή
primitive action αρχέγονη ενέργεια
primitive conceptualizations αρχέγονες εννοιολογικές μορφές
primitive problem αρχέγονο πρόβλημα
prior probability προϋπάρχουσα πιθανότητα
pro-activeness προνοητικότητα
probability planning σχεδιασμός με πιθανότητες
problem description περιγραφή προβλήματος
problem world κόσμος προβλήματος
procedural knowledge διαδικαστική γνώση
production rules κανόνες παραγωγής
production system σύστημα κανόνων παραγωγής
progression ορθή διάσχιση
projection προβολή
promotion προβιβασμός
proof απόδειξη
proof by contradiction εις άτοπο απαγωγή
proof layer επίπεδο αξιοπιστίας
proof procedure διαδικασία απόδειξης
propositional logic προτασιακή λογική
propositional rules προτασιακοί κανόνες
pruning κλάδεμα
pure node αμιγής κόμβος
pure tree αμιγές δένδρο
qualitative reasoning ποιοτική συλλογιστική
quantifier ποσοδείκτες
random learning τυχαία μάθηση
rationality λογικότητα
RDF classes κλάσεις RDF
RDF description περιγραφή RDF
RDF instances στιγμιότυπο RDF
RDF object αντικείμενο RDF
RDF predicate κατηγόρημα RDF
RDF properties ιδιότητες RDF
RDF property domain πεδίο ορισμού ιδιότητας RDF
RDF property range πεδίο τιμών ιδιότητας RDF
RDF statement δήλωση RDF
RDF subject υποκείμενο RDF
RDF subproperty υπο-ιδιότητα RDF
RDF/XML abbreviated syntax συντετμημένη RDF/XML σύνταξη
reactive agent αντιδραστικός πράκτορας
reactive rules αντιδραστικοί κανόνες
reactiveness αντιδραστικότητα
reasoning συλλογιστική
recurrent ανατροφοδοτούμενος
recurrent neural networks νευρωνικά δίκτυα με ανατροφοδότηση
recursion αναδρομή
reduction αναγωγή
reduction operator τελεστής αναγωγής
refutation εις άτοπο απαγωγή
refutation completeness πληρότητα ατόπου
regression παλινδρόμηση
reinforcement learning ενισχυτική μάθηση
repair algorithm αλγόριθμος επιδιόρθωσης
repair space χώρος επιδιορθώσεων
replanning επανασχεδιασμός
representational adequacy επάρκεια αναπαράστασης
resolution principle αρχή της ανάλυσης
resolvent αναλυθέν
resource competition ανταγωνισμός πόρων
resource planning σχεδιασμός με πόρους
restriction περιορισμός
reversible operator τελεστής αντιστρέψιμος
robot ρομπότ
robotic agent ρομποτικός πράκτορας
rule action ενέργεια κανόνα
rule base βάση κανόνων
rule cluster ομάδα κανόνων
rule conclusion συμπέρασμα κανόνα
rule condition συνθήκη κανόνα
rule of inference κανόνας συμπερασμού
scheduler χρονοπρογραμματιστής
schema theorem θεώρημα σχημάτων
scout ανιχνευτής
scripts σενάρια
search algorithms αλγόριθμοι αναζήτησης
search engines μηχανές αναζήτησης
search frontier μέτωπο αναζήτησης
search space χώρος αναζήτησης
search thread νήμα αναζήτησης
search tree δένδρο αναζήτησης
selection fitness proportionate επιλογή αναλογικής καταλληλότητας
selection roulette wheel επιλογή ρουλέτας
selection tournament επιλογή τουρνουά
self decay εξασθένιση
self-organizing feature map αυτο-οργανούμενη απεικόνιση
semantic analysis σημασιολογική ανάλυση
semantic knowledge σημασιολογική γνώση
semantic networks σημασιολογικά δίκτυα
semantic web σημασιολογικός ιστός
semantics σημασιολογία
sensor αισθητήρας
sequential covering algorithm αλγόριθμος σειριακής κάλυψης
sequential pattern minimg εξόρυξη ακολουθιακών προτύπων
shallow knowledge ρηχή γνώση
Shannon entropy εντροπία του Shannon
shell κέλυφος έμπειρου συστήματος
sigmoid functions σιγμοειδείς συναρτήσεις
sign function συνάρτηση πρόσημου
simplification απλοποίηση
Simulated Annealing Search αναζήτηση προσομοιωμένης ανόπτησης
situation calculus λογισμός καταστάσεων
skeptical logic σκεπτικιστική λογική
skolemization σκολεμοποίηση
smoothing εξομάλυνση
social ability κοινωνικότητα
softbot λογισμικός πράκτορας
software agent λογισμικός πράκτορας
solution extraction εξαγωγή λύσης
solution refinement επιλογή λύσης
sparse data αραιά δεδομένα
specialization rule κανόνας εξειδίκευσης
spectrogram φασματογράφημα
Speech Act Theory Θεωρία Πράξεων Λόγου
speech recognition αναγνώριση ομιλίας
spelling correction rules αλγόριθμος διόρθωσης ορθογραφικών λαθών
state κατάσταση
state space χώρος καταστάσεων
state-space planning σχεδιασμός χώρου καταστάσεων
static world στατικός κόσμος
step function βηματική συνάρτηση
strict rules ισχυροί κανόνες
strong negation κλασική άρνηση
subsumption architecture αρχιτεκτονική υπαγωγής
superiority relation σχέση υπεροχής
supervised learning μάθηση με επίβλεψη
support υποστήριξη
Support Vector Machines μηχανές διανυσμάτων υποστήριξης
symbolic artificial intelligence συμβολική τεχνητή νοημοσύνη
symbolic logic συμβολική λογική
synapse σύναψη
syntactic analysis συντακτική ανάλυση
system model μοντέλο συστήματος
Tabu Search αναζήτηση με απαγορευμένες καταστάσεις
tacit knowledge άρρητη γνώση
target function συνάρτηση στόχος
tautology ταυτολογία
teach-back επαναδιδασκαλία
temporal association rules κανόνες συσχέτισης χρονικοί
temporal logic λογική χρονική
term όρος
term assignment ανάθεση όρων
terminal state τερματική κατάσταση
text categorization κατηγοριοποίηση κειμένων
text planning σχεδιασμός κειμένου
therapy space χώρος θεραπειών
threat απειλή
threshold effect φαινόμενο κατωφλίου
threshold function συνάρτηση ενεργοποίησης
timetable ωρολόγιο πρόγραμμα
topological sort τοπολογική διάταξη
total ordered plan πλάνο πλήρους διάταξης
transition operator τελεστής μετάβασης
trigger σκανδαλιστές
troubleshooting επιδιόρθωση βλαβών
trust layer επίπεδο αξιοπιστίας
truth maintenance συντήρηση αλήθειας
truth table πίνακας αληθείας
Turing test δοκιμασία Turing
tutorial interview διδακτική συνέντευξη
two-person game παίγνια δύο αντιπάλων
unary constraint μοναδιαίος περιορισμός
unconditional probability πιθανότητα άνευ συνθηκών
underfitting υποπροσαρμογή
unification ενοποίηση
unifier ενοποιητής
unit clause μοναδιαία πρόταση
universal quantifier καθολικός ποσοδείκτης
unrestrict επέκταση
unsupervised learning μάθηση χωρίς επίβλεψη
valence σθένος
valid plan έγκυρο πλάνο
validation έλεγχος αξιοπιστίας
validation data δεδομένα επικύρωσης
veracity ειλικρίνεια
verification επαλήθευση
web portals πύλες παγκόσμιου ιστού
web resource πόρος παγκόσμιου ιστού
web services υπηρεσίες παγκόσμιου ιστού
well formed formulae ορθά δομημένοι τύποι
working memory χώρος εργασίας
XML attributes ιδιότητες XML
XML elements στοιχεία XML
XML entity οντότητα XML
XML root element βασικό στοιχείο XML
XML tag ετικέτα XML