Γλωσσάρι Ελληνικών Όρων

αγαθή προαίρεση benevolence
αδιαίρετη ενέργεια indivisible action
αδρή υφή coarse grain
αθώωση exoneration
αισθητήρας sensor
αιτιοκρατικό μοντέλο causal model
αιτιολογικές συνδέσεις causal link
ακολουθία εκτέλεσης κανόνων chaining
ακτινωτή αναζήτηση Beam Search
αλγόριθμοι αναζήτησης search algorithms
αλγόριθμοι αναζήτησης Α* A* Search
αλγόριθμοι αναζήτησης ελαχίστου-μεγίστου minimax algorithm
αλγόριθμος algorithm
αλγόριθμος PrefixSpan PrefixSpan algorithm
αλγόριθμος άλφα-βήτα Alpha-Beta algorithm
αλγόριθμος διαίρεσης divisive algorithm
αλγόριθμος διήθησης τιμών filtering algorithm
αλγόριθμος διόρθωσης ορθογραφικών λαθών spelling correction rules
αλγόριθμος έγκαιρης μερικής εξέτασης partial look ahead algorithm
αλγόριθμος ελέγχου συνέπειας consistency check algorithms
αλγόριθμος επιδιόρθωσης repair algorithm
αλγόριθμος Κ-μέσων K-means algorithm
αλγόριθμος κ-πλησιέστερων γειτόνων k-nearest neighbors algorithm
αλγόριθμος σειριακής κάλυψης sequential covering algorithm
αλγόριθμος συγχώνευσης agglomerative algorithm
αλγόριθμος συνέπειας μονοπατιού path consistency algorithm
αμιγές δένδρο pure tree
αμιγής κόμβος pure node
αναβλητική μάθηση lazy learning
αναγνώριση ομιλίας speech recognition
αναγωγή reduction
ανάδραση, ανατροφοδότηση feedback
αναδρομή recursion
αναζήτηση Α* με επαναληπτική εκβάθυνση Iterative Deepening A* Search
αναζήτηση άλφα-βήτα Alpha-Beta search
αναζήτηση αναρρίχησης λόφων Hill Climbing Search
αναζήτηση διπλής κατεύθυνσης Bidirectional Search
αναζήτηση ελαχίστου-μεγίστου minimax search
αναζήτηση επαναληπτικής εκβάθυνσης Iterative Deepening Search
αναζήτηση ευριστική heuristic search
αναζήτηση με απαγορευμένες καταστάσεις Tabu Search
αναζήτηση με εξαναγκασμένη αναρρίχηση λόφου Enforced Hill-Climbing Search
αναζήτηση με επέκταση και οριοθέτηση Branch and Bound Search
αναζήτηση οδηγούμενη από δεδομένα data driven
αναζήτηση οδηγούμενη από στόχους goal driven
αναζήτηση προσομοιωμένης ανόπτησης Simulated Annealing Search
αναζήτηση πρώτα σε βάθος Depth-First Search
αναζήτηση πρώτα σε πλάτος Breadth First Search
αναζήτηση πρώτα στο καλύτερο Best-First Search
ανάθεση όρων term assignment
αναιρέσιμη εξαγωγή συμπερασμάτων deafisible inference
αναιρέσιμη θεωρία defeasible theory
αναιρέσιμη λογική defeasible logic
αναιρέσιμοι κανόνες defeasible rules
αναιρετές defeaters
ανάκληση περιπτώσεων case retrieval
ανακριβή δεδομένα imprecise data
ανάκτηση πληροφοριών information retrieval
αναλυθέν resolvent
ανάλυση μέσων και στόχων means-ends analysis
ανάστροφη ακολουθία εκτέλεσης backward chaining
ανάστροφη μετάδοση back propagation
ανάστροφο πέρασμα backward pass
ανατροφοδοτούμενος recurrent
ανθρωποειδή ρομπότ humanoid robots
ανιχνευτής scout
ανοιχτός κόσμος open world
ανταγωνισμός competition
ανταγωνισμός πόρων resource competition
ανταγωνιστικό παίγνιο adversary game
αντιδραστικοί κανόνες reactive rules
αντιδραστικός πράκτορας reactive agent
αντιδραστικότητα reactiveness
αντικείμενο object
αντικείμενο RDF RDF object
αντικειμενοστραφής προγραμματισμός object-oriented programming
αντικρουόμενα λεκτικά conflicting literals
αξιώματα του πλαισίου frame axioms
απαγωγική συλλογιστική abductive reasoning
απαλοιφή υποψηφίων candidate elimination
απειλή threat
απλοποίηση simplification
απλός ταξινομητής Bayes naive Bayes classifier
απόγονοι offsprings
απόδειξη proof
αποδεκτός admissible
αποδοτικότητα απόκτησης acquisitional efficiency
αποδοτικότητα συνεπαγωγής inferential efficiency
απόκτηση γνώσης knowledge acquisition
αποσαφήνιση defuzzification
απόσταση Manhattan Manhattan distance
αποτελέσματα υπό προϋπόθεση conditional effects
αποτίμηση evaluation
αραιά δεδομένα sparse data
αρνητικές προϋποθέσεις negative preconditions
αρνητικό πλαίσιο (συμφραζόμενων) negative context
αρχέγονες εννοιολογικές μορφές primitive conceptualizations
αρχέγονη ενέργεια primitive action
αρχέγονο πρόβλημα primitive problem
αρχή συντομότερης αποτυχίας first fail principle
αρχή της ανάλυσης resolution principle
αρχή της ελάχιστης δέσμευσης least commitment principle
αρχή της επέκτασης extension principle
αρχική κατάσταση initial state
αρχιτεκτονική μαυροπίνακα blackboard architecture
αρχιτεκτονική υπαγωγής subsumption architecture
ασάφεια fuzziness
ασαφείς αριθμοί fuzzy numbers
ασαφείς σχέσεις fuzzy relations
ασαφή σύνολα fuzzy set
ασαφής κανόνας fuzzy rule
ασαφής λεκτική μεταβλητή fuzzy linguistic variable
ασαφής λεκτική περιγραφή fuzzy linguistic description
ασαφής λογική fuzzy logic
ασαφής μεταβλητή fuzzy variable
ασαφής συλλογιστική fuzzy reasoning
ασύμβατη υποστήριξη inconsistency support
ασυμφωνία τιμών discrepancy
ασυνεπή αποτελέσματα inconsistency effects
ατομικός τύπος atomic formula
αυτόματη μετάφραση automatic translation
αυτόματη περίληψη automated synopsis
αυτοματοποιημένη γνώση compiled knowledge
αυτονομία autonomy
αυτο-οργανούμενη απεικόνιση self-organizing feature map
αυτοσυσχετιζόμενες μνήμες auto-associative memories
αφηρημένο πλάνο abstract plan
βαθιά γνώση deep knowledge
βαθμολογημένη μάθηση graded learning
βαθμός αληθείας degree of truth
βαθμός συνέπειας degree of consistency
βαθμωτά πλέγματα laddered grids
βάση γνώσης knowledge base
βάση κανόνων rule base
βασική κατανομή πιθανότητας basic probability assignment
βασικό στοιχείο XML XML root element
βασικός όρος ground term
βασισμένο σε περιπτώσεις case-based
βέλτιστη λύση optimal solution
βελτιστοποίηση optimization
βελτιστοποίηση επικλινούς καθόδου gradient descent optimization
βηματική συνάρτηση step function
βιβλιοθήκη περιπτώσεων case library
γενετικοί αλγόριθμοι genetic algorithms
γενετικός προγραμματισμός genetic programming
γενικευμένος τρόπος του αναιρείν generalized modus tollens
γενικευμένος τρόπος του θέτειν generalized modus ponens
γενίκευση δεδομένων data abstraction
γενικός επιλυτής προβλημάτων general problem solver
γενικότερος ενοποιητής mgu
γενικότερος ενοποιητής most general unifier
γνώση knowledge
γνωσιολογική επιστήμη cognitive science
γονίδιο gene
γονότυπος genotype
γραμματικές οριστικών προτάσεων definite clause grammars
γραμμική ανάλυση linear resolution
γραμμική παρεμβολή linear regression
γραμμική χρονική λογική linear time logic
γραμμικό πλάνο linear plan
γραμμικός συσχετιστής linear associator
γραμμικώς διαχωρίσιμα προβλήματα linearly separable problems
γράφος εννοιολογικής εξάρτησης conceptual dependency graph
γράφος περιορισμών constraint graph
γράφος σχεδιασμού planning graph
δαίμονας demons
δεδομένα επικύρωσης validation data
δεικτοδότηση περιπτώσεων case indexing
δενδρίτης dendrite
δένδρο OR OR tree
δένδρο αναζήτησης search tree
δένδρο εννοιών (EMYCIN) context tree
δένδρο ΚΑΙ AND tree
δένδρο ΚΑΙ / Ή AND/OR tree
δένδρο παιγνίου game tree
δένδρο συντακτικής ανάλυσης parse tree
δένδρο ταξινόμησης classification trees
δέσμευση commitment
δεσμός AKO AKO link
δεσμός INSTANCE_OF INSTANCE_OF link
δεσμός ISA ISA link
δήλωση RDF RDF statement
δημιουργία και έλεγχος υποθέσεων hypothesize and test
διάγνωση diagnosis
διάγνωση βασισμένη σε μοντέλα model-based diagnosis
διαγραφή erasure
διαδικασία απόδειξης proof procedure
διαδικαστική γνώση procedural knowledge
διαδικτυακές πύλες portals
διάδοση περιορισμών constraint propagation
διαζευκτική κανονική μορφή disjunctive normal form
διάκριση υποθέσεων hypotheses discrimination
διακριτό μοντέλο Hopfield discrete Hopfield model
διακριτοποίηση discretization
διαλειτουργικότητα interoperability
διαμεσολαβητής mediator
διαμόρφωση configuration
διαπραγμάτευση negotiation
διασταύρωση crossover
δια-συναλλακτικοί κανόνες συσχέτισης inter-transactional association rules
διατεταγμένο δένδρο ordered game tree
διατήρηση συνέπεια τόξου maintaining arc consistency
διαχείριση γνώσης knowledge management
διαχωρισμός detach
διδακτική συνέντευξη tutorial interview
διερμηνέας interpreter
δίκτυα Kohonen (νευρωνικά) Kohonen networks
δίκτυο πιθανοτήτων Bayes Bayesian probability networks
δοκιμασία Turing Turing test
δομή Kripke Kripke structure
δυαδικός περιορισμός binary constraint
δύναμη πρόκλησης evoking strength
δυναμικός προγραμματισμός dynamic programming
δυναμοσύνολο powerset
δυνατότητα ανάκλησης περιεχομένου content addressability
εγκλεισμός (αντικειμένου) encapsulation
ειδικός του τομέα domain expert
εικονοστοιχείο pixel
ειλικρίνεια veracity
εις άτοπο απαγωγή proof by contradiction
εις άτοπο απαγωγή refutation
εκμάθηση περιπτώσεων case learning
εκμαίευση γνώσης knowledge elicitation
εκφράσεις-λ lambda expressions
ελλιπή δεδομένα incomplete data
ελλιπή δεδομένα missing data
εμπιστοσύνη confidence
ενδο-συναλλακτικοί κανόνες συσχέτισης intra-transactional association rules
ενέργεια action
ενέργεια κανόνα rule action
ενεργή βάση δεδομένων active database
ενεργητική διάγνωση active troubleshooting
ενεργός active
ενεργός κανόνας active rule
ενεργός κανόνας event-driven rule
ενισχυτική μάθηση reinforcement learning
εννοιολογικές σχέσεις conceptual relation
εννοιολογική εξάρτηση conceptual dependency
εννοιολογικός γράφος conceptual graphs
ενοποίηση unification
ενοποιητής unifier
ενότητα module
εντοπισμός ακμών edge detection
εντροπία πληροφορίας entropy of information
εντροπία του Shannon Shannon entropy
εξαγωγή γνώσης knowledge extraction
εξαγωγή λύσης solution extraction
εξαγωγή συμπερασμάτων inference
εξαντλητική αναζήτηση exhaustive search
εξαρτήματα δράσης effectors
εξασθένιση self decay
εξομάλυνση smoothing
εξόρυξη ακολουθιακών προτύπων sequential pattern minimg
εξόρυξη επεισοδίων episode mining algorithms
εξόρυξη σε δεδομένα data mining
εξόρυξη σε δεδομένα σταδιακή data mining incremental
επαγωγή induction
επαγωγική μάθηση inductive learning
επαγωγική συλλογιστική inductive reasoning
επαγωγικός λογικός προγραμματισμός inductive logic programming
επαλήθευση verification
επαλήθευση περιπτώσεων case verification
επαναδιδασκαλία teach-back
επανασχεδιασμός replanning
επάρκεια αναπαράστασης representational adequacy
επάρκεια συνεπαγωγής inferential adequacy
επαυξητική μάθηση incremental learning
επεισοδιακή γνώση episodical knowledge
επέκταση unrestrict
επέκταση γράφου graph expansion
επέκταση κλάσης class extension
επιδιόρθωση βλαβών troubleshooting
επικλινής καθόδος gradient descent
επιλογή αναλογικής καταλληλότητας selection fitness proportionate
επιλογή λύσης solution refinement
επιλογή ρουλέτας selection roulette wheel
επιλογή τουρνουά selection tournament
επιλογή χαρακτηριστικών attribute selection
επίλυση συγκρούσεων conflict resolution
επίπεδα εξόδου output layer
επίπεδο αξιοπιστίας proof layer
επίπεδο αξιοπιστίας trust layer
επίπεδο εισόδου input layer
επίπεδο εξόδου output layer
εποχές epochs
ερμηνεία interpretation
ερμηνευτικά μοντέλα interpretation models
ετεροσυσχετιζόμενες μνήμες hetero-associative memories
ετικέτα XML XML tag
Ευκλείδεια απόσταση Euclidian distance
ευριστική αναζήτηση heuristic search
ευριστική κατηγοριοποίηση heuristic classification
ευριστική συνάρτηση heuristic function
ευριστική ταυτοποίηση heuristic match
ευριστική τιμή heuristic value
ευριστικός μηχανισμός heuristic
ευριστικός μηχανισμός ελαχίστων συγκρούσεων min conflicts heuristic
ευφυής πράκτορας intelligent agent
εφοδιαστική logistics

θετικό πλαίσιο συμφραζόμενων positive context
θεώρημα σχημάτων schema theorem
θεωρία αξίας της πληροφορίας information value theory
θεωρία ασαφών συνόλων fuzzy set theory
Θεωρία Πράξεων Λόγου Speech Act Theory

 

ιδιότητες OWL OWL properties
ιδιότητες RDF RDF properties
ιδιότητες XML XML attributes
ιεραρχία τύπων εννοιών hierarchy concept type
ιεραρχία τύπων σχέσεων hierarchy relation type
ιεραρχικά δίκτυα διεργασιών Hierarchical Task Networks
ιεραρχικός σχεδιασμός hierarchical planning
ικανοποίηση περιορισμών constraint satisfaction
ισοδυναμία equivalence
ισχυροί κανόνες strict rules
καθολικός ποσοδείκτης universal quantifier
καιροσκοπικός χρονοπρογραμματισμός opportunistic scheduling
κανόνας Hebb Hebbian rule
κανόνας γενίκευσης generalization rule
κανόνας Δέλτα Delta rule
κανόνας εξειδίκευσης specialization rule
κανόνας συμπερασμού rule of inference
κανόνες εξαγωγής συμπερασμάτων inference rules
κανόνες ισοδυναμίας equivalence rules
κανόνες ορθής διαμόρφωσης canonical formation rules
κανόνες παραγωγής production rules
κανόνες προσαρμογής περιπτώσεων critics
κανόνες συσχέτισης association rules
κανόνες συσχέτισης χρονικοί temporal association rules
κανόνες ταξινόμησης classification rules
κανονική μορφή canonical form
καταληκτική λογική decidable logic
κατανεμημένη εξόρυξη σε δεδομένα distributed data mining
κατανεμημένη μνήμη distributed memory
κατανεμημένη τεχνητή νοημοσύνη distributed artificial intelligence
κατανεμημένος πολυπρακτορικός σχεδιασμός distributed multi-agent planning
κατασκευαστικά ρομπότ manufacturing robots
κατάσταση state
κατηγόρημα predicate
κατηγόρημα RDF RDF predicate
κατηγορηματική λογική predicate logic
κατηγορηματική λογική πρώτης τάξης first order predicate logic
κατηγοριοποίηση κειμένων text categorization
κέλυφος έμπειρου συστήματος expert system shell
κέλυφος έμπειρου συστήματος shell
κέρδος πληροφορίας information gain
κινητικότητα mobility
κλάδεμα pruning
κλάσεις OWL OWL classes
κλάσεις RDF RDF classes
κλάση class
κλασική άρνηση classical negation
κλασική άρνηση strong negation
κλειστό σύνολο closed set
κλειστός κόσμος closed world
κλειστός τύπος closed formula
κληρονομικότητα inheritance
κοινή λογική common sense
κοινωνικότητα social ability
κόσμος προβλήματος problem world
κρίσιμο σημείο critical point
κριτήριο αποδοχής admissibility criterion
κρυφά επίπεδα hidden layer
κρυφά επίπεδα hidden layers
Κ-συνέπεια K-consistency

 

λαβή grip
λειτουργική εξάρτηση functional dependency
λεκτικό literal
λεπτή υφή fine grain
λίστα διαγραφών delete list
λίστα προσθηκών add list
λίστα προϋποθέσεων precondition list
λογική αναγκαιότητα logical necessity
λογική ανεπάρκεια logical inadequacy
λογική αντικατάσταση logic substitution
λογική αντίφαση logic contradiction
λογική επάρκεια logical sufficiency
λογική πρόταση logic clause
λογική σημασιολογία logic semantics
λογική τροπική modal logic
Λογική Υπολογιστικού Δένδρου Computational Tree Logic
λογική χρονική temporal logic
λογικός προγραμματισμός με περιορισμούς CLP
λογικός προγραμματισμός με περιορισμούς Constraint Logic Programming
λογικότητα rationality
λογισμικός πράκτορας softbot
λογισμικός πράκτορας software agent
λογισμός καταστάσεων situation calculus
λογιστική συνάρτηση logistic function
λύση πλάνου plan solution

 

μαθηματική λογική mathematical logic
μάθηση learning
μάθηση από παρατήρηση learning from observation
μάθηση δέσμης batch learning
μάθηση εννοιών concept learning
μάθηση καθοδηγούμενη από το σφάλμα error driven learning
μάθηση κατά Bayes Bayesian learning
μάθηση κατά περίπτωση case-based learning
μάθηση κατά περίπτωση instance-based learning
μάθηση με επίβλεψη supervised learning
μάθηση με παραδείγματα learning from examples
μάθηση χωρίς επίβλεψη unsupervised learning
μάσκα διασταύρωσης crossover mask
μαυροπίνακας blackboard
μέθοδος αποσαφήνισης cendroid cendroid defuzzification method
μέθοδος αποσαφήνισης maximum maximum defuzzification method
μέθοδος περιγράμματος circumscription
μείωση θορύβου noise reduction
μετα- γνώση meta -knowledge
μετα- έλεγχος meta -control
μετα- κανόνας meta -rule
μεταδεδομένα metadata
μετακινούμενα ρομπότ mobile robots
μετάλλαξη mutation
μετατροπή μεγέθους σε ασαφές fuzzification
μέτωπο αναζήτησης search frontier
μη μονότονη τροπική λογική non-monotonic modal logic
μη συμβολική τεχνητή νοημοσύνη non-symbolic artificial intelligence
μη-αιτιοκρατία non-determinism
μη-αποδοτικότητα επαγωγής inferential inefficiency
μηδενικό πλάνο null plan
μη-πλήρης incomplete
μηχανές αναζήτησης search engines
μηχανές διανυσμάτων υποστήριξης Support Vector Machines
μηχανή εξαγωγής συμπερασμάτων inference engine
μηχανική εξέλιξη machine evolution
μηχανική μάθηση machine learning
μηχανική όραση machine vision
μηχανικός γνώσης knowledge engineer
μηχανισμός εξαγωγής συμπερασμάτων inference mechanism
μνήμη συσχέτισης associative memory
μνήμη συσχέτισης διπλής κατεύθυνσης bidirectional associative memories
μνήμη συσχέτισης παρεμβολής interpolative associative memories
μοναδιαία πρόταση unit clause
μοναδιαίος περιορισμός unary constraint
μοντέλο model
μοντέλο μέσης ανταμοιβής average reward model
μοντέλο πρόβλεψης predictive models
μοντέλο συστήματος system model
μοντελοποίηση γνώσης knowledge modeling
μορφολογία ετυμολογική morphology derivational
μορφολογία κλίσεων morphology inflectional
μορφολογική ανάλυση morphological analysis
νευρώνας neuron
νευρωνικά δίκτυα με ανατροφοδότηση recurrent neural networks
νευρωνικά δίκτυα με ανταγωνισμό competitive neural networks
νευρωνικό δίκτυο neural network
νήμα αναζήτησης search thread
νόμος του Bayes Bayes’ rule
ντετερμινιστικά αποτελέσματα deterministic effects

ομάδα κανόνων rule cluster
ομάδες clusters
ομαδοποίηση clustering
οντολογία ontology
οντότητα XML XML entity
οπισθοδρόμηση backtracking
οπτική αναγνώριση χαρακτήρων OCR – Optical Character Recognition
ορθά δομημένοι τύποι well formed formulae
ορθή ακολουθία εκτέλεσης forward chaining
ορθή διάσχιση progression
οριστική απόδειξη definite inference
παθητική διάγνωση passive troubleshooting
παίγνια δύο αντιπάλων two-person game
παλινδρόμηση regression
παντογνωσία omniscience
παράγοντας διακλάδωσης branching factor
παραγωγή και δοκιμή generate and test
παράλληλη αναζήτηση parallel search
παράλυση νευρωνικού δικτύου network paralysis
παράπλευρη διέγερση lateral excitation
παράπλευρη καταστολή lateral inhibition
παρέμβαση interference
πεδίο ορισμού ιδιότητας RDF RDF property domain
πεδίο τιμών ιδιότητας RDF RDF property range
πεποίθηση belief
περιγραφή RDF RDF description
περιγραφή προβλήματος problem description
περιορισμοί διάταξης ordering constraint
περιορισμοί ιδιοτήτων OWL OWL restriction
περιορισμός constraint
περιορισμός restriction
περιορισμός ανώτερης τάξης higher order constraint
πηγή γνώσης knowledge source
πιθανότητα άνευ συνθηκών unconditional probability
πιθανότητα εκ των προτέρων a priori probability
πιθανότητα υπό συνθήκη conditional probability
πίνακας αληθείας truth table
πλαίσια frames
πλαίσιο διάκρισης frame of discernment
πλάνο plan
πλάνο ασυνεπές ως προς τις διατάξεις order inconsistent plan
πλάνο πλήρους διάταξης total ordered plan
πλέγμα grid
πλήρες πλάνο complete plan
πλήρης complete
πλήρης έγκαιρη εξέταση full look ahead
πληρότητα completeness
πληρότητα ατόπου refutation completeness
ποιοτική συλλογιστική qualitative reasoning
πολλαπλή κληρονομικότητα multiple inheritance
πολυβάθμια κατηγοριοποίηση multistage classification
πολυμορφισμός polymorphism
πολυπρακτορικό σύστημα multi-agent system
πολυπρακτορικός σχεδιασμός multi-agent planning
πολυσημαντικότητα ambiguity
πόρος παγκόσμιου ιστού web resource
ποσοδείκτες quantifier
πραγματολογική ανάλυση pragmatic analysis
πράκτορας agent
πράκτορας με εσωτερική κατάσταση deliberative agent
προβιβασμός promotion
πρόβλημα πλαισίου frame problem
πρόβλημα ταξιδιωτικού σάκου knapsack problem
προβλήματα επίλυσης περιορισμών constraint solving problems
προβλήματα ικανοποίησης περιορισμών constraint satisfaction problems
προβολή projection
πρόγνωση prediction
προγραμματισμός με περιορισμούς constraint programming
πρόθεση intention
προθεσιαρχική προσέγγιση intentional stance
προνοητικότητα pro-activeness
προοπτικός έλεγχος forward checking
προσαρμογή περιπτώσεων case adaptation
προσαρμοστικότητα adaptivity
προσαυξητική μνήμη συσχέτισης accretive associative memory
προσέγγιση καθοδηγούμενων δοκιμών guided-probe approach
προσημασμένη συζευκτική κανονική μορφή prenex conjunctive normal form
πρόσθια τροφοδότηση feedforward
προσκόλληση διαδικασιών if-needed demon
προτάσεις Horn Horn clauses
προτασιακή λογική propositional logic
προτασιακή μορφή clausal form
προτασιακοί κανόνες propositional rules
πρότυπα pattern
πρότυπα δραστηριότητας pattern of activity
πρότυπα πληροφόρησης informative patterns
προϋπάρχουσα πιθανότητα prior probability
πρωτόκολλα πλειστηριασμού auctions protocols
πρωτόκολλο αλληλεπίδρασης interaction protocol
πρωτόκολλο επικοινωνίας communication protocol
πύλες παγκόσμιου ιστού web portals
ρητή γνώση explicit knowledge
ρηχή γνώση shallow knowledge
ρομπότ robot
ρομποτικός πράκτορας robotic agent
σαφής τιμή crisp value
σενάρια scripts
σημασιολογία semantics
σημασιολογικά δίκτυα semantic networks
σημασιολογική ανάλυση semantic analysis
σημασιολογική γνώση semantic knowledge
σημασιολογικός ιστός semantic web
σημεία οπισθοδρόμησης backtracking points
σθένος valence
σιγμοειδείς συναρτήσεις sigmoid functions
σκανδαλιστές trigger
σκεπτικιστική λογική skeptical logic
σκολεμοποίηση skolemization
στατικός κόσμος static world
στιγμιότυπα αντικειμένου object instances
στιγμιότυπο instance
στιγμιότυπο RDF RDF instances
στοιχεία XML XML elements
στοιχειώδες perceptron elementary perceptron
στόχοι επίτευξης goals of attainment
στρώματα layer
σύγκρουση κανόνων conflict
συζευκτική κανονική μορφή conjunctive normal form
συζευκτικό μοντέλο ταξινόμησης conjunctive model of classification
σύλληψη γνώσης knowledge capture
συλλογιστική reasoning
συλλογιστική βασισμένη σε μοντέλα model-based reasoning
συλλογιστική βασισμένη σε περιπτώσεις case-based reasoning
συλλογιστική εύλογων υποθέσεων default reasoning
συλλογιστική με αναλογίες analogical reasoning
σύμβαση convention
συμβολική λογική symbolic logic
συμβολική τεχνητή νοημοσύνη symbolic artificial intelligence
συμπέρασμα κανόνα rule conclusion
συμπληρωματικά ζεύγη complementary pairs
συμπληρωματικό ασαφούς συνόλου fuzzy complement
συμφραζόμενα context
συνάρτηση αξιολόγησης evaluation function
συνάρτηση ενέργειας energy function
συνάρτηση ενεργοποίησης activation function
συνάρτηση ενεργοποίησης threshold function
συνάρτηση καταλληλότητας fitness function
συνάρτηση πρόσημου sign function
συνάρτηση στόχος target function
συνάρτηση συγγένειας membership function
συναρτησιακός όρος functional term
σύναψη synapse
συνδετικά connectives
συνδετική προσέγγιση connectionist approach
συνδυαστική έκρηξη combinatorial explosion
συνένωση join
συνεπαγωγή implication
συνεπαγωγική συλλογιστική deductive reasoning
συνέπεια κόμβου node consistency
συνέπεια τόξου arc consistency
συνεργασία cooperation
σύνθεση max-min max-min composition
σύνθεση max-product max-product composition
σύνθεση ασαφών σχέσεων fuzzy composition
συνθήκη κανόνα rule condition
σύνολο σύγκρουσης conflict set
συντακτική ανάλυση syntactic analysis
συντελεστές βεβαιότητας certainty factors
συντετμημένη RDF/XML σύνταξη RDF/XML abbreviated syntax
συντήρηση αλήθειας truth maintenance
συντονισμός πρακτόρων με σύναψη συμβολαίων contracting net protocol
σύστημα βασισμένο στη γνώση knowledge based system
σύστημα βασισμένο στη γνώση knowledge system
σύστημα εξαγωγής συμπερασμάτων deduction system
σύστημα κανόνων παραγωγής production system
σύστημα σχεδιασμού planning system
συστήματα ανταλλαγής μηνυμάτων message passing systems
συστήματα αποθήκευσης δεδομένων data warehouse
συστήματα μαυροπίνακα blackboard systems
συχνότητα εκδήλωσης συμπτώματος manifestation frequency
σχεδίαση design
σχεδιασμός βασισμένος σε γράφους graph-based planning
σχεδιασμός βασισμένος σε παραδείγματα case-based planning
σχεδιασμός κειμένου text planning
σχεδιασμός με πιθανότητες probability planning
σχεδιασμός με πόρους resource planning
σχεδιασμός πολλαπλών ενδεχομένων planning contingency
σχεδιασμός χώρου καταστάσεων state-space planning
σχεδιαστής planner
σχεδιαστική προσέγγιση design stance
σχέσεις αμοιβαίου αποκλεισμού mutual exclusion relations
σχέσεις εννοιολογικής εξάρτησης conceptual dependency relationships
σχέση υπεροχής superiority relation
σχήματα ενεργειών action schemas
ταξινόμηση classification
ταξινόμηση καρτών card sorting
ταυτολογία tautology
ταυτοποίηση pattern matching
τελεστής αναγωγής reduction operator
τελεστής αντιστρέψιμος reversible operator
τελεστής μετάβασης transition operator
τελική κατάσταση final state
τερματική κατάσταση terminal state
τεχνητή νοημοσύνη AI
τεχνητή νοημοσύνη artificial intelligence
τεχνητός νευρώνας artificial neuron
τεχνητός πράκτορας artificial agent
τεχνολογία γνώσης knowledge engineering
τιμή σημαντικότητας criticality value
τοπικά ελάχιστα local minima
τοπολογική διάταξη topological sort
τρόπος του αναίρειν modus tollens
τρόπος του θέτειν modus ponens
τύπος έννοιας concept type
τυφλή αναζήτηση Blind Search
τυχαία μάθηση random learning
υβριδικός πράκτορας hybrid agent
υπαρξιακοί γράφοι existential graphs
υπαρξιακός ποσοδείκτης existential quantifier
υπερπροσαρμογή overfitting
υπερφόρτωση overloading
υπηρεσίες παγκόσμιου ιστού web services
υποβιβασμός demotion
υπόθεση επαγωγικής μάθησης inductive learning hypothesis
υπόθεση κλειστού κόσμού closed world assumption
υπο-ιδιότητα RDF RDF subproperty
υποκείμενο RDF RDF subject
υπολογιστική νοημοσύνη computational intelligence
υποπροσαρμογή underfitting
υποστήριξη support
υποχρέωση obligation
φαινόμενο κατωφλίου threshold effect
φαινόμενο ορίζοντα horizon effect
φαινότυπο phenotype
φασματογράφημα spectrogram
φθόγγοι phonemes
φυσική γλώσσα natural language
φυσική προσέγγιση physical stance
χαρακτηριστικά attributes
χάσμα γενεών generation gap
χρονική οπισθοδρόμηση chronological backtracking
χρονοπρογραμματισμός καταστημάτων εργασιών job-shop scheduling
χρονοπρογραμματιστής scheduler
χρωμόσωμα chromosome
χωρητικότητα μνήμης memory capacity
χώρος αναζήτησης search space
χώρος δεδομένων data space
χώρος επιδιορθώσεων repair space
χώρος εργασίας working memory
χώρος θεραπειών therapy space
χώρος καταστάσεων state space
χώρος ονομάτων namespace
χώρος πλάνων plan space
χώρος υποθέσεων hypothesis space

 

ωρολόγιο πρόγραμμα timetable